obszary praktyki

POMOC FRANKOWICZOM WAŁBRZYCH I ŚWIDNICA

Oferuję pomoc prawną osobom, które zaciągnęły kredyt waloryzowany do waluty obcej. Pomagam osobom, które zawarły umowę kredytu powiązaną z kursem waluty obcej (denominowany lub indeksowany), w szczególności franka szwajcarskiego (CHF), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD).

W chwili podpisywania umowy kredytowej banki nie informowały w sposób wyczerpujący klientów, jakie konsekwencje niesie za sobą wahanie kursu waluty. Bardzo często pracownicy banków lub firm pośredniczących wręcz nalegały, aby wziąć kredyt w walucie obcej oferując jednocześnie wyższą kwotę kredytu, niższą ratę, a przyszłości – mniej należności do spłaty wobec prognozowanego spadku kursu franka szwajcarskiego (CHF). Rosnący w ostatnim czasie kurs franka szwajcarskiego (CHF) sprawia, że kredyty zaciągnięte w tej walucie na przełomie lat 2006-2008 zwiększyły ponad dwukrotnie wartość zadłużenia.

Jak uzyskać korzystne orzeczenie sądowe?

W ubiegłych latach banki stosowały niedozwolone klauzule, które umożliwiały dowolne ustalanie kursu wymiany bez odniesienia się do warunków rynkowych. Jeśli zawarli Państwo umowę tego typu, to proszę nie zwlekać i niezwłocznie przesłać jej skan. Przeanalizuję dokumenty pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń i ich wysokości.

Coraz częściej zapadają korzystne orzeczenia sądowe, w tym także wyroki stwierdzające nieważność zawartej umowy kredytu. W zależności od przypadku istnieje możliwość unieważnienia umowy, odzyskania nadpłaconych rat, ustalenia dalszej spłaty po kursie uruchomienia, zwrotu kwoty wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a także wypracowania innych korzystnych rozwiązań. Opłata sądowa od pozwu przeciwko bankowi jest wyrażona w stałej wysokości wynoszącej 1000 zł niezależnie do wysokości dochodzonego roszczenia.

Jak wygląda pomoc Frankowiczom?

Usługa pomocy frankowiczom rozpoczyna się od zawarcia umowy współpracy oraz udzielenia pełnomocnictwa. Pierwszym krokiem, który podejmuje jest złożenie reklamacji z żądaniem polubownego rozwiązania sporu. Przyjęta przez banki strategia sprawia, że rzadko zawiera się w takim przypadku ugodę. Kolejnym etapem jest więc wejście na drogę sądową, czyli sporządzenie i wniesienie pozwu do Sądu. Jestem odpowiedzialny za skrupulatne wyliczenie dochodzonej kwoty i właściwe uzasadnienie roszczeń. Po wyznaczeniu terminu rozprawy spotykam się z klientem, aby przygotować i poinformować o przebiegu rozprawy i szczegółach, na które należy zwrócić uwagę.

Po przeprowadzeniu przez Sąd rozprawy następuje ogłoszenie wyroku Sądu pierwszej instancji i podanie uzasadnienia. W przypadku niesatysfakcjonującego wyniku istnieje możliwość mojego udziału w postępowaniu apelacyjnym.

Pomoc Frankowiczom co jeszcze musisz wiedzieć?

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i obejmuje należność ryczałtową opłacaną przed podjęciem czynności oraz płatne na końcu, po wygranej sprawie, wynagrodzenie tzw. „success fee” stanowiące procent od kwoty wyrażonej w wyroku zasądzającym.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z Państwa umową kredytu waloryzowanego do kursu franka szwajcarskiego, zachęcam do zlecenia bezpłatnej analizy zawartej umowy pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń. W odpowiedzi otrzymają Państwo kompletną informację o szansach i możliwościach związanych z Państwa umową w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, w tym w szczególności informację o możliwej kwocie do zwrotu w przypadku uznania umowy przez Sąd za nieważną oraz kwocie, o jaką można zmniejszyć obecne zadłużenie, jeśli doszłoby przed Sądem do tzw. odfrankowienia kredytu.

Jeżeli sprawa nie będzie nadawała się do prowadzenia, również Państwa o tym poinformuję. Jednocześnie otrzymają Państwo informację o wynagrodzeniu za prowadzenie sprawy. Celem dokonania analizy bardzo proszę o przesłanie skanu umowy kredytu wraz z załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi aneksami (porozumieniami) do umowy lub innymi dokumentami istotnymi z punktu dochodzenia roszczeń (np. ugoda). Dokumenty można przesłać bezpośrednio na adres: biuro@skilex.com.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza. 

Zapraszam do kontaktu!

Aby skorzystać z bezpłatnej analizy umowy waloryzowanej walutą obcą za pośrednictwem udostępnionego formularza proszę wykonać następujące kroki:

  1. Proszę wypełnić formularz kontaktowy (podać imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu).
  2. Następnie proszę załączyć skan umowy kredytu wraz z załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi aneksami (porozumieniami) do umowy lub innymi dokumentami istotnymi z punktu dochodzenia roszczeń.
  3. Na końcu wyślij proszę całość. Potwierdzenie przesłania wiadomości otrzymasz na maila. Kolejno oczekuj proszę dalszego kontaktu z mojej strony.
  4. Jednocześnie informuję, że przesłanie wiadomości jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (więcej informacji w zakładce Polityka Prywatności).

Do formularza można dołączyć pliki w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .odt, .ods, .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .png, .zip, .rar

Maksymalny rozmiar pliku: 50MB

    [honeypot honeypot-website]

    obszary praktyki