obszary praktyki

PRAWO CYWILNE WAŁBRZYCH I ŚWIDNICA

Spotkał Cię np. wypadek komunikacyjny lub wypadek przy pracy? Zalane mieszkanie lub pożar – pomoc prawna w wypadkach to jedna z moich specjalizacji. Doradzam w kwestiach związanych z odszkodowaniami takimi jak: dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwach domowych (m. in. zalania, pożary, wichury), czynów niedozwolonych, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W ramach tej pomocy oferuję reprezentację w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, reprezentację w postępowaniach pojednawczych i mediacyjnych.

Pomoc w konstruowaniu pozwów o odszkodowanie

W ramach dochodzenia roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń oferuję wsparcie na każdym etapie postępowania. Sporządzam odwołania od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania. Przygotowuję pozew o odszkodowanie i reprezentuję klienta przed Sądem. W trakcie trwania postępowania jest możliwość zawarcia ugody z zakładem ubezpieczeń. W przypadku stałych problemów ze zdrowiem oprócz odszkodowania klientom potrzebna jest pomoc prawna w uzyskaniu renty oraz ustalenie odpowiedzialności na przyszłość (m. in. przyszłe operacje, rehabilitacje, wizyty lekarskie). Wskutek tego klient po zakończeniu sprawy ma zagwarantowane prawo do świadczeń. Pomagam również rodzinom ofiar wypadków.

Prowadzenie spraw sądowych

Inicjuję i prowadzę w imieniu klienta sprawy sądowe. Zajmuję się sporządzaniem pozwów i wniosków, apelacji, zażaleń, skarg i innych pism procesowych. Prowadzę sprawy sądowe z zakresu m. in.:

– ustalania nieważności lub bezskuteczności zawartych umów,
– przejścia własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
– ustanowienia służebności osobistych, gruntowych, przesyłu i drogi koniecznej,
– o zwrot korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej,
– ochrony dóbr osobistych,
– skargi pauliańskiej,
– zniesienia współwłasności.

Jak jeszcze mogę Ci pomóc?

Ponadto oferuję pomoc prawną związaną z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów. Zajmuję się sporządzeniem i opiniowaniem umów w stosunkach cywilnoprawnych, w tym m.in. umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy pożyczki, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy ubezpieczenia (majątkowe, osobowe), umowy darowizny, umowy przekazania nieruchomości, umowy spółki cywilnej, umowy leasingu, umowy świadczenia usług, umowa cesji, umowy licencyjne. Zajmuję się również analizą umów innego typu (nienazwanych). Doradzam w kwestii zabezpieczenia praw wynikających z umów.

Wspieram klientów w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze polubownej (wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje spłaty wierzytelności, nadzór nad spłatą wierzytelności). Oferuję dochodzenie wierzytelności w postępowaniach egzekucyjnych, w tym sprawowanie nadzoru nad toczącymi się postępowaniami w imieniu wierzyciela. W przypadku niekorzystnej sytuacji majątkowej pomagam w oddłużaniu, w szczególności przez udzielenie ochrony praw dłużnika w trwających postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Zajmuję się zagadnieniem upadłości konsumenckiej. Sporządzam dla klientów wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentuję dłużnika w postępowaniu upadłościowym. Wskutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej Państwa należności mogą zostać rozłożone na raty, a także część lub całość długu może zostać umorzona.

Zapraszam do kontaktu!

obszary praktyki