obszary praktyki

OBSZARY PRAKTYKI

PRAWO GOSPODARCZE

 1. Doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z negocjowaniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów zawieranych w stosunkach cywilnoprawnych i gospodarczych.
 2. Doradztwo przy ocenie i dochodzeniu roszczeń wynikających z kontraktów.
 3. Reprezentacja w postępowaniach gospodarczych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
 4. Doradztwo przy tworzeniu i negocjowaniu umów zawieranych w obrocie nieruchomościami, m.in. umowy przedwstępne, sprzedaży, najmu, dzierżawy, deweloperskie.
 5. Tworzenie podmiotów prawa handlowego, w tym spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz ich reprezentacja w postępowaniach rejestrowych, przeprowadzanie zmian rejestrowych.
 6. Doradztwo w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami oraz reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
 7. Doradztwo na rzecz organów spółek kapitałowych.
 8. Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach rejestrowych przy przekształceniach, podziałach, fuzjach i przejęciach podmiotów prawa handlowego.
 9. Doradztwo i reprezentacja w procesie likwidacji podmiotów prawa handlowego.
 10. Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

PRAWO CYWILNE

 1. Pomoc prawna osobom, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. Pomagam osobom fizycznym, które zawarły umowę kredytu powiązaną z kursem franka szwacjarskiego (denominowany lub indeksowany). W zależności od przypadku istnieje możliwość unieważnienia umowy, odzyskania nadpłaconych rat, ustalenia dalszej spłaty po kursie uruchomienia, zwrotu kwoty wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a także wypracowania innych korzystnych rozwiązań.
 2. Doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, czynów niedozwolonych, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 3. Reprezentacja w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
 4. Reprezentacja w postępowaniach pojednawczych i mediacyjnych.
 5. Dochodzenie roszczeń na drodze polubownej (wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje spłaty wierzytelności, nadzór nad spłatą wierzytelności).
 6. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniach egzekucyjnych, w tym sprawowanie nadzoru nad toczącymi się postępowaniami w imieniu wierzyciela. Podejmowanie w imieniu wierzyciela czynności mających na celu ustalenie majątku dłużnika.
 7. Pomoc w oddłużaniu (ochrona praw dłużnika, upadłość konsumencka, antywindykacja).

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

 1. Doradztwo w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego.
 2. Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, w tym m. in. sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg na decyzje administracyjne do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 3. Reprezentacja w postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych, w tym m. in. sporządzanie zastrzeżeń do badania ksiąg podatkowych, odwołań, zażaleń, skarg na decyzje podatkowe do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PRAWO PRACY

 1. Doradztwo przy zawieraniu kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji.
 2. Tworzenie aktów wewnętrznych zakładów pracy, m.in. regulaminów pracy i wynagradzania.
 3. Doradztwo w zakresie zawierania układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników.
 4. Reprezentacja w sporach pracowniczych m.in. o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, zapłatę odprawy, zapłatę premii z kontraktu menadżerskiego, zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, a także w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w stosunku pracy.

Obszary mojej praktyki obejmują również bardziej szczegółowe specjalizacje. Analizuję każdą sprawę indywidualnie.

 

Skontaktuj się ze mną, chętnie Ci pomogę.
obszary praktyki