Radca prawny Wałbrzych – Dlaczego warto się do mnie zgłosić?

W przeciwieństwie do osób, które ukończyły jedynie studia prawnicze jako radca prawny jestem objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Ubezpieczenie to obejmuje powstałe w następstwie działania lub zaniechania radcy prawnego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, polegających w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Ponadto jako radca prawny na mocy art. 3 ust. 3 i 4 ustawy o radcach prawnych jestem zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziałem się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie. Podkreślam również, że radca prawny to tytuł zawodowy przyznawany zasadniczo osobom, które ukończyły 5-letnie studia prawnicze, 3-letnią aplikację radcowską prowadzoną przez samorządy zawodowe, a następnie zdały egzamin zawodowy przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uzyskały wpis na listę radców prawnych.

Jako radca prawny mogę reprezentować klienta przed sądem. Nadto jestem zobowiązany do przestrzegania restrykcyjnych Kodeksów Etyki zawodowej, Za ewentualne naruszenia przepisów związanych z wykonywaniem zawodu podlegam odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach samorządów zawodowych, m.in. za nienależyte wykonywanie zawodu.

Jedną z dziedzin, w której specjalizuje się moja Kancelaria z siedzibą w Wałbrzychu, jest szeroko rozumiane doradztwo prawne i podatkowe. Radca prawny, podobnie jak adwokat, biegły rewident czy doradca finansowy, jest uprawniony do świadczenia tego rodzaju usług na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów prawa gospodarczego. Szeroki zakres podejmowanych działań pozwala mi na zapewnienie kompleksowej pomocy, począwszy od bieżących porad, poprzez wsparcie w czynnościach kontrolnych i kontakty z organami fiskalnymi, aż po reprezentowanie klientów w postępowaniach prowadzonych przez sądy i instytucje skarbowe.

Prawnik od spraw podatkowych

Po pomoc prawną klienci niejednokrotnie zwracają się dopiero w momencie, gdy w prowadzonej przez nich działalności coś zaczyna układać się nie po ich myśli. W sytuacji, gdy firmie zaczynają zagrażać brak płynności finansowej, kary od organu administracji skarbowej, a nawet widmo upadłości, wielu przedsiębiorców poszukuje wsparcia, z nadzieją na wypracowanie rozwiązań, które pozwolą uratować ich biznes.

Czytaj więcej

Tymczasem, profesjonalne doradztwo podatkowe, w połączeniu z dopasowaną do specyfiki firmy pomocą prawną nie muszą stanowić środka ratunkowego – warto korzystać z nich przez cały okres prowadzenia działalności, w tym także przed jej założeniem, aby uzyskać pełne wsparcie w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy organizacji przedsiębiorstwa oraz optymalnego sposobu opodatkowania.

Otaczanie się kompetentnymi specjalistami z zakresu prawa pozwala przedsiębiorcom skupić się na swojej strategicznej działalności, kwestie związane z podatkami pozostawiając ekspertom. Bez względu na to, czy prowadzą Państwo jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę kapitałową czy duże przedsiębiorstwo, pomoc radcy prawnego mającego wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje w zakresie podatków, może okazać się nieoceniona.

Reprezentacja podatnika w postępowaniach

W ramach prowadzenia Kancelarii Radcy Prawnego w Wałbrzychu reprezentuję moich klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi. Zastępstwo procesowe to jedna z najważniejszych usług, jaką prawnik może świadczyć na rzecz podatnika. Instytucje państwowe takie jak Krajowa Administracja Skarbowa czy urzędy skarbowe odpowiadają za sprawne funkcjonowanie systemu podatków w Polsce. Jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie mogą narażać przedsiębiorcę na konsekwencje w postaci kar finansowych, zablokowania rachunku bankowego firmy, a nawet ograniczenia czy pozbawienia wolności w przypadku przestępstw skarbowych.

Reprezentowanie podatników przed sądami oraz organami skarbowymi, podobnie jak usługi z zakresu doradztwa podatkowego stanowią istotną część mojej działalności jako radcy prawnego. Moimi głównymi zadaniami są skuteczna obrona interesów klienta, a także zapewnienie mu ochrony w trakcie całego postępowania.

W ramach zastępstwa procesowego podejmuję szereg różnych działań, takich jak:

  • reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami skarbowymi oraz sądami wszelkich instancji,
  • sporządzanie pism procesowych oraz wniosków,
  • formułowanie skarg, ponagleń i zażaleń,
  • prowadzenie spraw dotyczących upadłości konsumenckiej,
  • negocjowanie ugody oraz rozwiązań kompromisowych,

oraz wiele innych czynności, pomagając podatnikom w przygotowaniu i przedstawieniu wszelkich niezbędnych dokumentów oraz wyjaśnień, umożliwiających im skuteczną obronę swoich interesów.

Obsługa prawna firm w Wałbrzychu i na Dolnym Śląsku

Moją domeną jest również szeroko rozumiana obsługa podmiotów gospodarczych, obejmująca zarówno bieżące porady prawne, jak i doradztwo strategiczne, dotyczące m.in. wyboru formy rejestracji spółki, zakładania działalności gospodarczej, sporządzania i opiniowania umów spółek, powoływania członków ich organów, opracowywania wewnętrznych dokumentów, przekształceń i podziałów przedsiębiorstw, a także ich zawieszania, zamykania oraz likwidacji.

Kompleksowa pomoc prawna, którą jestem w stanie zaoferować jako radca z wieloletnim doświadczeniem w sprawach gospodarczych i podatkowych, będzie cennym wsparciem dla każdego podatnika. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z moich usług zapraszam do osobistego kontaktu w Wałbrzychu bądź do skorzystania z konsultacji online.