obszary praktyki

PRAWO PRACY WAŁBRZYCH I ŚWIDNICA

Moja specjalizacja obejmuje również pomoc w sporach i problemach pracowniczych. Mam doświadczenie zarówno w sporach przed rozwiązaniem umowy o pracę, jak również w postępowaniach, kiedy doszło już do zerwania umowy. W przypadku brak osiągnięcia kompromisu rekomenduję klientom dochodzenie roszczeń na etapie sądowym.

W imieniu klienta będącego pracownikiem dochodzę roszczeń o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, zapłatę odprawy, zapłatę premii z kontraktu menadżerskiego, zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, a także doradzam w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w stosunku pracy.

Należy pamiętać, że zwolnionemu pracownikowi przysługują uprawienia określone w Kodeksie pracy. Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie może w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. W tym zakresie oferuję pełne wsparcie w zakresie sporządzenia i wniesienia odwołania.

Z kolei pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

Odszkodowanie za mobbing

Mam doświadczenie w sprawach związanych z mobbingiem i dyskryminacją w pracy. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Warto pamiętać, że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Nadto pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Równe traktowanie w pracy

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Tworzenie regulaminów pracy i sprawy przeciwko ZUS

Moje usługi dla pracodawców to m.in.: tworzenie aktów wewnętrznych zakładów pracy, m.in. regulaminów pracy i wynagradzania. Doradzam w zakresie zawierania układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników.

W zakresie moich usług mieści się również reprezentacja w postępowaniach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Sporządzam odwołania od decyzji ZUS, w tym m. in. dotyczących obowiązku zapłaty składek za dany okres, czy odmawiających przyznania statusu pracownika.

Kompleksowa pomoc prawna

Obszary mojej praktyki obejmują również bardziej szczegółowe specjalizacje. Analizuję każdą sprawę indywidualnie. Skontaktuj się ze mną, chętnie Ci pomogę.

obszary praktyki