obszary praktyki

ODSZKODOWANIA WAŁBRZYCH I ŚWIDNICA

Spotkał Cię np. wypadek komunikacyjny w Wałbrzychu lub wypadek przy pracy? Zalane mieszkanie lub pożar – pomoc prawna w wypadkach to jedna z moich specjalizacji. Doradzam w kwestiach związanych z odszkodowaniami takimi jak: dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwach domowych (m. in. zalania, pożary, wichury), czynów niedozwolonych, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W ramach tej pomocy oferuję reprezentację w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, reprezentację w postępowaniach pojednawczych i mediacyjnych.O odszkodowania walczę na terenie całej Polski, w tym m.in. Wałbrzycha, Świdnicy, Wrocławia i innych miast oraz mniejszych miejscowości.

Pomoc w przygotowaniu pozwu

W ramach dochodzenia roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń oferuję wsparcie na każdym etapie postępowania. Sprawami klientów zajmuję się osobiście, wskutek czego są Państwo w stanie uzyskać profesjonalną pomoc prawną. Nie korzystam z pomocy agentów, czy pośredników w dochodzeniu odszkodowania, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Sporządzam odwołania od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania i wezwania do zapłaty. W przypadku braku przedsądowego rozwiązania sporu przygotowuję pozew o odszkodowanie i jako radca prawny reprezentuję klienta przed Sądem. W trakcie trwania postępowania jest możliwość zawarcia ugody z zakładem ubezpieczeń. W przypadku stałych problemów ze zdrowiem oprócz odszkodowania klientom potrzebna jest pomoc prawna w uzyskaniu renty oraz ustalenie odpowiedzialności na przyszłość (m. in. przyszłe operacje, rehabilitacje, wizyty lekarskie). Wskutek tego klient po zakończeniu sprawy ma zagwarantowane prawo do świadczeń. Pomagam również rodzinom ofiar wypadków.

Odszkodowania – jak je uzyskać? O czym pamiętać?

Każda osoba, która chce uzyskać odszkodowanie, musi zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą fakt i wysokość szkody. Pomocne będą przede wszystkim zdjęcia, nagrania, rysunki, imiona i nazwiska oraz adresy świadków, dokumenty pisemne w tym w szczególności umowa ubezpieczenia, oświadczenie sprawcy, mandaty karne, wyroki karne, dokumentacje medyczne, faktury i rachunki za naprawy, leczenie, czy rehabilitację. Jeśli nie masz pewności, czy zgromadzone przez Ciebie dokumenty są wystarczające, zgłoś się do mnie – chętnie Ci pomogę.

Każde roszczenie ulega z czasem przedawnieniu. Nie inaczej jest z roszczeniem o naprawienie szkody. Zgodnie z art. 4421 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.Powyższe oznacza, że termin przedawnienia rozpoczyna bieg od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o wystąpieniu szkody i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przykładowo, jeśli wskutek kolizji nasz samochód uległ uszkodzeniu przez nieznanego sprawcę, to termin przedawnienia rozpocznie bieg dopiero w dniu, w którym ustalimy osobę sprawcy. Warto pamiętać, że termin ten wynosi 3 lata, a więc jest stosunkowo krótki. Przed upływem tego czasu należy wnieść sprawę do Sądu, bowiem w takim wypadku bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu. Od 3-letniego terminu przedawnienia roszczeń są jednak wyjątki. Wskazać należy, że jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Ponadto pewne wyjątki zostały przewidziane w przepisach szczególnych (np. okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za utrudnienia w lotach wynosi 1 rok).

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Bardzo często oba pojęcia są mylone. Odszkodowanie stanowi pieniężną wartość szkody majątkowej lub szkody na osobie. Odszkodowanie może pokryć nie tylko szkodę rzeczywistą, ale również utracone korzyści. Przykładowo kolizja z taksówkarzem może oznaczać konieczność pokrycia nie tylko uszkodzonych elementów pojazdu, ale także utraconych przez niego zarobków w trakcie naprawy pojazdu. Odszkodowanie powinno pokryć rozmiary powstałej szkody. Z kolei zadośćuczynienie jest formą pieniężnej rekompensaty szkody niemajątkowej. Może to przybrać formę przeżyć, cierpień fizycznych lub psychicznych wynikających ze zdarzania wywołującego szkodę. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie skutków wyrządzenia szkody na osobie. Dodać należy, że nie ma obiektywnych zasad ustalania wysokości zadośćuczynienia, stąd w procesie ustalania wysokości zadośćuczynienia stosuje się metodę porównawczą i uwzględnia się kwoty uzyskane przez innych pokrzywdzonych w podobnych sprawach.

Szkoda na osobie – co obejmuje? 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym w przypadku doznania uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody może obejmować:

  • zwrot kosztów, które powstały w związku z wypadkiem – będą to w szczególności koszty leków, materiałów opatrunkowych, leczenia, rehabilitacji, opieki, transportu, zakupu specjalistycznego sprzętu;
  • rentę na zwiększone potrzeby – obejmuje wszelkie dodatkowe koszty pozostające w związku z wypadkiem, ma charakter okresowy i jest wypłacana z góry; poszkodowany otrzymuje świadczenie ryczałtowe na pokrycie zwiększonych potrzeb związanych z wypadkiem;
  • zwrot utraconych zarobków – w trakcie leczenia czy rehabilitacji skutkującej można uzyskać zwrot utraconych w tym czasie zarobków w ramach zatrudnienia, czy wykonywanej działalności;
  • rentę uzupełniającą – obejmuje różnicę pomiędzy dochodem przed i po wypadku;
  • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty) – poszkodowany otrzymuje z góry środki, które otrzymywałby co miesiąc w postaci renty uzupełniającej, zwłaszcza w przypadku wykazania przez poszkodowanego, iż jednorazowe świadczenie umożliwi mu podjęcie zatrudnienia lub uruchomienie działalności gospodarczej;
  • zadośćuczynienie – rekompensata za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne pokrzywdzonego.

Odszkodowania – co jeszcze musisz wiedzieć?

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy odszkodowawczej jest ustalane indywidualnie i obejmuje należność ryczałtową opłacaną przed podjęciem czynności oraz płatne na końcu, po wygranej sprawie, wynagrodzenie tzw. „successfee” stanowiące procent od kwoty wyrażonej w wyroku zasądzającym.

W przypadku jakichkolwiek uwag związanych z Państwa wypadkiem, zachęcam do zlecenia analizy Państwa sprawy pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych otrzymają Państwo kompletną informację o szansach i możliwościach związanych z Państwa wypadkiem. Jeżeli sprawa nie będzie nadawała się do prowadzenia, również Państwa o tym poinformuję.

Zapraszam do kontaktu!
obszary praktyki