obszary praktyki

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE WAŁBRZYCH I ŚWIDNICA

Zajmuję się pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego. Moje usługi dotyczą reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, w tym m. in. sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg na decyzje administracyjne do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ponadto zajmuję się również reprezentacją w postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych, w tym m. in. sporządzanie zastrzeżeń do badania ksiąg podatkowych, odwołań, zażaleń, skarg na decyzje podatkowe do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pomoc prawna – sprawy administracyjne i podatki

Posiadam doświadczenie w zakresie zastępowania klientów w postępowaniach administracyjnych i podatkowych, jak i sądowoadministracyjnych. Należy pamiętać, że od wydanej przez organ I instancji decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Organ odwoławczy może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję albo uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarzyć postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo umarzyć postępowanie odwoławcze. Często wydane przez organ I instancji decyzje czy postanowienia są wadliwe, wobec czego rekomenduję klientom wniesienie odwołania lub zażalenia. W przypadku braku załatwienia sprawy w terminie sugeruję złożenia ponaglenia. Od decyzji wydanej przez organ II instancji przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Zajmuję się tworzeniem treści skargi oraz reprezentacją w postępowaniu sądowoadministracjnym. Warto zwrócić uwagę, że sąd administracyjny może uwzględnić skargę i uchylić decyzję w całości albo w części, stwierdzić nieważność decyzji, bądź stwierdzić, że wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach. Kolejno Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna. Podkreślenia wymaga, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Mając uprawnienia radcy prawnego oferuję Państwu pomoc prawną w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej. Warto dodać, że Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, a gdyby sąd ten nie mógł rozpoznać jej w innym składzie innemu sądowi.

Zapraszam do kontaktu!
obszary praktyki