Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych strony internetowej www.skilex.com.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://www.skilex.com.pl/ jest Piotr Szymczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SKILEX Piotr Szymczyk z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Armii Krajowej 7A/42, 58-302 Wałbrzych, NIP: 8862966526, zwany w dalszej części Administratorem.

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.skilex.com.pl jest dla Administratora szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności i ochrona danych osobowych dotyczy strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://skilex.com.pl/.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Szymczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SKILEX Piotr Szymczyk z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Armii Krajowej 7A/42, 58-302 Wałbrzych, NIP: 8862966526, który zbiera od użytkowników dane osobowe oraz pełni obowiązki administratora danych osobowych. Niniejsza polityka odpowiada przepisom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz innym powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach:

  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług w ramach funkcjonowania serwisu skilex.com.pl;
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Administratora;
  • informowaniu o przetwarzaniu danych osobowych, dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania , a także usunięcia (prawo o byciu zapomnianym) – o wszystkich tych prawach mowa w art. 12-17 RODO.

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania bądź żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Dane przekazane przez użytkowników

Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej: https://skilex.com.pl/, w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług w ramach funkcjonowania oraz w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Administratora. Użytkownik może przekazać Administratorowi za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://skilex.com.pl/ dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e‑mail, numer telefonu, oraz inne dane użytkownika wskazane lub załączone do treści wiadomości skierowanej za pośrednictwem formularza.

Informacje handlowe

Administrator nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych (zwane w dalszej części „plikami Cookies”). Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika;
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony https://www.skilex.com.pl/. Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Serwis korzysta z usług Google Analytics celem analizy oglądalności stron internetowych udostępnianych odpowiednio przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików Cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nie na ich serwerach.

Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z serwisu przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Bezpieczeństwo informacji

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących użytkownika. Dane zbierane za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej są przesyłane na szyfrowany serwer pocztowy, co zapewnia ochronę danych użytkownika.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej https://skilex.com.pl/.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 28.10.2019 r.