19 listopada 2020 Piotr Szymczyk

Zwolnienie pracownika na L4 – czy jest możliwe?

zwolnienie pracownika na L4

 

Choroba pracownika to usprawiedliwiona przyczyna nieobecności pracownika w pracy.  Czy podczas tzw. L4 pracodawca może zwolnić zatrudnioną przez siebie osobę?

Zgodnie z art. art. 41 Kodeksu pracy:

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Na podstawie ww. przepisu pracownikowi w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego, czy innej usprawiedliwionej nieobecności przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem ze strony pracodawcy. Podkreślenia wymaga, że ochrona dotyczy w gruncie rzeczy niemożności złożenia przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Wynikają z tego następujące wnioski.

 

Zwolnienie lekarskie po wypowiedzeniu

Jeśli zwolnienie lekarskie zacznie trwać w okresie wypowiedzenia to nie ma to wpływu na wypowiedzenie pracodawcy, które jest skuteczne i nie narusza art. 41 Kodeksu pracy. Powyższe zostało potwierdzone w wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 listopada 1986 r., sygn. I PRN 85/86, zgodnie z którym przesłanki ochronne (np. choroba pracownika) muszą zatem istnieć w dacie złożenia przez zakład pracy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Brak tych przesłanek ochronnych w dacie złożenia przez zakład pracy świadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę wyłącza stosowanie art. 41 KP, choćby nawet w okresie wypowiedzenia powstały przesłanki uzasadniające zakaz wypowiedzenia. W tym kontekście warto również dodać, że nie narusza art. 41 Kodeksu pracy wypowiedzenie umowy przez pracodawcę pracownikowi, który świadczył pracę w dniu wypowiedzenia, a następnie uzyskał w tym samym dniu zwolnienie chorobowe.

 

Zwolnienie pracownika na L4 – inne sposoby ustania umowy

W trakcie trwania zwolnienia lekarskiego jest możliwe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). Pracodawca jest zobowiązany przestrzegać w takim przypadku przesłanek, o których mowa w art. 52 Kodeksu pracy. Więcej informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym znajdziecie Państwo w tutaj – https://skilex.com.pl/zwolnienie-dyscyplinarne-za-co-grozi/. Ponadto podczas nieobecności pracownika może dojść do rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub za porozumieniem stron.

 

Upadłość lub likwidacja pracodawcy, zwolnienia grupowe

Zgodnie z art. 411  Kodeksy pracy w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje przepisu dotyczącego ochrony pracowników przed wypowiedzeniem w trakcie trwania usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Wobec tego ochrona przed wypowiedzeniem w takich przypadkach jest uchylona. Dodać należy, że ochrona przez wypowiedzeniem podlega również ograniczeniom wynikającym z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Zwolnienie pracownika na L4 – okres ochronny

Ochrona przysługująca pracownikowi z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest ograniczona czasowo. Limity czasowe ochrony zostały wskazane w art. 53 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem:

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez   pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Jeśli została Ci wypowiedziana  umowa o pracę w trakcie trwania zwolnienia chorobowego, to chętnie Ci pomogę w ochronie Twoich interesów. Jako radca prawny jestem uprawniony do zastępowania strony przed sądem pracy. W imieniu klienta będącego pracownikiem dochodzę roszczeń o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, zapłatę odprawy, zapłatę premii z kontraktu menadżerskiego, zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, a także doradzam w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w stosunku pracy. Więcej informacji o zakresie moich usług w sprawach pracowniczych znajdziecie Państwo pod adresem: https://skilex.com.pl/prawo-pracy/.