13 listopada 2020 Piotr Szymczyk

Zwolnienie dyscyplinarne – za co grozi?

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) jest możliwe do zastosowania w każdego typu umowach o pracę – na czas określony, na zastępstwo, na okres próbny, a nawet w przypadku pracownika szczególnie chronionego. W jakich przypadkach pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia?

 

Zgodnie z art. art. 52 § 1 Kodeksu praca pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na      zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Zwolnienie dyscyplinarne – ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych

Jest to najczęstsza przyczyna rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego do spełnienia tego warunku niezbędny jest znaczny stopień winy pracownika (wina umyśla lub rażące niedbalstwo). Co istotne przyczyną rozwiązania umowy o pracę może być także zawinione i bezprawne zachowanie pracownika powodujące samo zagrożenie interesów pracodawcy. Typowymi tego typu przyczynami są: nietrzeźwość pracownika, niewykonanie polecenia, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz zakłócenie porządku w miejscu pracy.

 

Zwolnienie dyscyplinarne – popełnienie przestępstwa

Nie każde popełnienie przestępstwa przez pracownika będzie uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę. Zważyć należy, że zwolnienie jest możliwe w przypadku łącznego zajścia następujących przesłanek:

  • popełnienie przez pracownika przestępstwa, tj. zbrodni lub występku, a co za tym idzie wyłączone są wykroczenia;
  • przestępstwo musi być popełnione w czasie trwania umowy o pracę;
  • przestępstwo musi uniemożliwiać dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku;
  • przestępstwo musi być oczywiste lub być stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

 

Utrata uprawnień kierowniczych do zajmowanego stanowiska

Uprawnienia do zajmowania stanowiska to formalne upoważnienie do wykonywania zawodu (np. lekarza, kierowcy) Utrata uprawnień musi być zawiniona i stwierdzona przez właściwy organ. Typowymi przykładami są: utrata prawa jazdy przez zawodowego kierowcę czy zakaz wykonywania zawodu przez lekarza, orzeczony jako środek karny w postępowaniu karnym.

 

Zwolnienie dyscyplinarne a termin rozwiązania umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Co istotne w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest ustalony pogląd, że do rozpoczęcia biegu terminu konieczne jest uzyskanie tej wiadomości przez osobę lub organ upoważnione do składania oświadczeń woli pracownikom w imieniu pracodawcy.

Jeśli została z Tobą rozwiązana umowa o pracę, to chętnie Ci pomogę w ochronie Twoich interesów. Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę w sposób bezprawny czy bezpodstawny. Jako radca prawny jestem uprawniony do zastępowania strony przed sądem pracy. W imieniu klienta będącego pracownikiem dochodzę roszczeń o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, zapłatę odprawy, zapłatę premii z kontraktu menadżerskiego, zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, a także doradzam w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w stosunku pracy. Więcej informacji o zakresie moich usług w sprawach pracowniczych znajdziecie Państwo pod adresem: https://skilex.com.pl/prawo-pracy/.