22 października 2020 Piotr Szymczyk

Świadczenia za wypadek w drodze do pracy – co należy wiedzieć?

Świadczenia za wypadek w drodze do pracy

 

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę to za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, wskutek którego powstała u Ciebie niezdolność do pracy, przysługują Ci odpowiednie świadczenia. Poniżej dowiesz się, jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby wypadek został uznany jako wypadek w drodzy do pracy lub z pracy oraz na jakie świadczenia możesz liczyć.

Zgodnie z art. 57b ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Definicja wypadku w drodze do pracy jest zawiła. Aby ją poprawnie zrozumieć należy szczegółowo opisać poszczególne elementy tej definicji.

 

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną

Zdarzenie musi być nagłe, nie może być rozłożone w czasie. Przyczyna zewnętrzna to szkodliwe zewnętrzne działanie na osobę ubezpieczonego, leżącego poza organizmem pracownika. Najczęściej są to czynniki mechaniczne, atmosferyczne, działania lub zaniechania osób trzecich (np. potrącenie przez samochód, kolizja drogowa). Są jednak wypadki, w których przyczyny mają charakter mieszany. Wtedy decydującym jest, czy bez czynnika zewnętrznego doszłoby do szkodliwego skutku.

 

Droga do pracy lub z pracy

Zasadniczo rzecz biorąc droga do pracy rozpoczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika mieszkania (zamknięcia drzwi domu) i kończy się na granicy terenu władztwa zakładu pracy, natomiast droga z pracy do domu rozpoczyna się po przekroczeniu bramy zakładu pracy i wiedzie do progu domu (mieszkania) pracownika. Jednak zgodnie z art. 57b ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

1)innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;

2)zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;

3)zwykłego spożywania posiłków;

4)odbywania nauki lub studiów.

 

Najkrótsza i nieprzerwana droga

Jako drogą do lub z pracy należy uwzględnić jedynie trasę najkrótszą, chyba że zostanie wykazane, że odbywana droga dłuższa była dogodniejsza ze względów komunikacyjnych. Powyższe oznacza, że dłuższa droga może być uzasadniona szybszym dojazdem lub większym komfortem (np. mniejsza liczba przesiadek).

Droga nie może zostać przerwana, z wyjątkiem sytuacji, gdy życiowo uzasadniona przerwa nie przekraczała czasowo tzw. granic potrzeby.

Jeśli ubezpieczony w czasie pracy chce załatwić prywatną sprawę, to nie zostanie to uznane jako droga do pracy. Z kolei jeśli pracownik wcześniej wyjdzie z pracy chcąc załatwić prywatną sprawę (bez zamiaru powrotu do pracy) to można wyjątkowo dopuścić to jako przerwę życiowo uzasadnioną, a co za tym idzie jako drogę z pracy.

 

Świadczenia

Pracownik, który stał się niezdolny do pracy w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jest uprawniony do pełnego wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy przez okres 33 dni. Po tym okresie, jeśli niezdolność do pracy nadal istnieje, poszkodowany ma prawo do zasiłku chorobowego z ZUS w wysokości 100% podstawy wymiaru do upłynięcia 182 dni niezdolności do pracy.  Ewentualnie po tym okresie poszkodowany może jeszcze otrzymać świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiary, jeśli pracownik nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje na odzyskanie zdolności do pracy. Podkreślić należy, że w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy poszkodowanemu nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Jeśli doznałeś wypadku w drodze do pracy lub z pracy, to chętnie Ci pomogę w uzyskaniu odpowiednich świadczeń. Więcej informacji o zakresie moich usług w sprawach pracowniczych znajdziecie Państwo pod adresem: https://skilex.com.pl/prawo-pracy/