Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jeśli zostałaś/zostałeś powołany do spadku to wcale nie oznacza, że odpowiadasz za wszystkie długi spadkodawcy. Obecnie (od 18 października 2015 roku) przyjęta jest zasada, że brak złożenia oświadczenia spadkobiercy co do przyjęcia spadku oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. O tym, co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza dowiecie się Państwo w poniższym artykule.

Rodzaje oświadczeń

W polskim porządku prawnym obowiązują trzy rodzaje oświadczeń co do spadku:

  • Przyjęcie spadku wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi);
  • Przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności (z dobrodziejstwem inwentarza);
  • Odrzucenie spadku (ten, kto odrzucił spadek traktowany jest tak samo jak osoba, która nie dożyła otwarcia spadku).

Jak złożyć oświadczenie?

Oświadczenie co do spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Oświadczenie takie składa się w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim tytule powołania do spadku (najczęściej jest to chwila śmierci spadkodawcy, lecz może to być również późniejszy termin, np. dzień dowiedzenia się o śmierci dalszego krewnego).

Nie złożyłem oświadczenia w terminie – co teraz?

Niezłożenie oświadczenia we wspomnianym wyżej 6 miesięcznym terminie oznacza, że spadkobierca nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Ustawodawca przyjął zasadę, że „domyślnie” nabywa się spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Konsekwencje przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Przykład nr 1:

Syn odziedziczył po matce nieruchomość wartą 100.000 zł, matka nie pozostawiła innego majątku, co zostało potwierdzone w spisie inwentarza. Jednocześnie okazało się, że matka posiadała długi z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 200.000 zł. Syn będzie odpowiadał za długi spadkowe jedynie do kwoty 100.000 zł.

Przykład nr 2:

Syn odziedziczył po matce nieruchomość wartą 100.000 zł, matka nie pozostawiła innego majątku, co zostało potwierdzone w spisie inwentarza. Jednocześnie okazało się, że matka posiadała długi z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 50.000 zł. Syn będzie musiał spłacić ww. długi po matce, bowiem wartość czynna spadku jest wyższa niż wysokość długów.

Wykaz/spis inwentarza

Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe do konkretnej kwoty nie następuje samoczynnie. Aby tego dokonać należy samodzielnie sporządzić wykaz inwentarza, a następnie złożyć go w sądzie lub przed notariuszem.

Ewentualnie istnieje możliwość złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza do komornika. Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza.

Więcej informacji o zakresie moich usług w sprawach cywilnych znajdziecie Państwo pod adresem: https://skilex.com.pl/prawo-cywilne/