24 września 2020 Piotr Szymczyk

Zakup samochodu – jakiej treści umowę sprzedaży zawrzeć, żeby potem nie żałować?

Zakpu samochodu

 

Zakup samochodu, w tym w zwłaszcza używanego, jest nie lada wyzwaniem. Większość osób korzysta z pomocy specjalisty przy sprawdzaniu auta, jednak nawet najbardziej skrupulatne oględziny pojazdu nie zapewnią nam, że samochód nie ma wad ukrytych. Jak sobie z tym poradzić? Jakie postanowienia wprowadzić do umowy?

Jak to się mówi – człowiek się cieszy samochodem w dwóch dniach: w dniu kupna i w dniu sprzedaży. Do zakupu auta pochodzi się z dużymi emocjami. W miejscu oględzin model wydaje się sprawny, wygodny, zadbany, natomiast po zakupie zazwyczaj wychodzą na jaw usterki i przestaje się podobać. Wtedy kierujemy telefon z roszczeniami do sprzedającego i czujemy się oszukani – straciliśmy pieniądze. A gdyby tak wpisać w umowie następujące postanowienie – Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia ujawnią się inne niż określone powyżej wady fizyczne lub prawne Samochodu? Jednak nawet bez tego postanowienia nie jesteśmy na przegranej pozycji – możemy skorzystać z rękojmi lub gwarancji, jeśli została udzielona.

Rękojmia

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Zgodnie z art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego:

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Podkreślić należy, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Co istotne strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Niemniej jednak wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Gwarancja

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest niezależna od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Zważyć należy, że gwarancja jest udzielana fakultatywnie przez sprzedającego, który sam określa jej warunku, natomiast rękojmia obowiązuje dopóki nie zostanie wyłączona, nawet jeśli nie wpisano jej  do treści umowy. Uprawnienia z tytułu rękojmi określa Kodeks cywilny w przepisach art. 577-581.

Wzór umowy sprzedaży samochodu osobowego

W oparciu o własne doświadczenia udostępniam dla Państwa wzór umowy sprzedaży samochodu, który zabezpiecza interesy kupującego. Dodatkowo w jednej z wersji zamieszczam komentarze, które pozwolą zrozumieć sposób wypełnienia umowy i cel danego postanowienia. Jeśli jesteś zainteresowany napisaniem umowy sprzedaży dla Ciebie, napisz proszę maila na adres biuro@skilex.com.pl.

 

Pomoc prawna

Jeśli kupiłeś samochód z wadą fizyczną lub prawną, to chętnie Ci pomogę w dochodzeniu roszczeń wobec sprzedającego. Więcej informacji o zakresie moich usług w sprawach cywilnychznajdziecie Państwo pod adresem:https://skilex.com.pl/prawo-cywilne/.