30 marca 2021 Piotr Szymczyk

Powództwo przeciwegzekucyjne – czym jest? Kiedy się je stosuje?

młotek sędziowski

 

W przypadku naruszenia praw dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym można wnieść skargę na czynności komornika i żądać uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych. W przypadku nieprawidłowości związanych z zasadnością oraz dopuszczalnością prowadzenia postępowania egzekucyjnego dłużnik może rozważyć wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego. Czy jest powództwo przeciwegzekucyjne i kiedy się je stosuje?

 

Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

Jeśli dłużnik uważa, że w toku postępowania egzekucyjnego dochodzi do nieprawidłowości formalnych (np. błędne naliczenie opłat egzekucyjnych), to może rozważyć wniesienie skargi na czynności komornika. Więcej o skardze przeczytają Państwo w moim poprzednim wpisie: https://skilex.com.pl/skarga-na-czynnosci-komornika-co-powinna-zawierac/

Z kolei powództwo przeciwegzekucyjne jest dalej idącym środkiem. Takie powództwo opiera się na prawie materialnym. Tym pozwem powód przeczy zdarzeniom, na których oparto nadanie klauzuli wykonalności. Istotą tego powództwa jest twierdzenie, że te zdarzenia nie wystąpiły albo nie wywołały skutków w zakresie prawa cywilnego materialnego. Innymi słowy w toku postępowania wywołanego powództwem przeciwegzekucyjnym badana jest materialnoprawna dopuszczalność prowadzenia egzekucji.

 

Rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych

Do powództw przeciwegzekucyjnych należą powództwo opozycyjne i powództwo interwencyjne (ekscydencyjne). Powództwo opozycyjne polega na żądaniu pozbawienia tytułu wykonawczego w całości lub części albo jego ograniczenia, jeżeli:

1 ) dłużnik przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c., wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Ww. katalog jest wyczerpujący, więc w innych przypadkach powództwo opozycyjne będzie niedopuszczalne.

Tymczasem powództwo interwencyjne (ekscydencyjne) jest wnoszone przez osobę trzecią, niebędącą dłużnikiem. Osoba trzecia może w drodze takiego powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Celem tego rodzaju pozwu nie jest zatem samo przeciwdziałanie egzekucji, lecz uzyskanie wyłączenia spod egzekucji określonej rzeczy lub prawa majątkowego. Zasadniczo rzecz biorąc termin na złożenie powództwa interwencyjnego wynosi miesiąc od dnia dowiedzenia się o naruszenia prawa, jednak inny termin wynikać może z przepisów odrębnych.

 

Opłata sądowa od pozwu

W sprawach o:

1) pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

2) zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

– przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych. W pozostałych przypadkach opłata ta wyniesie 5% wartości przedmiotu sporu.

Jeśli potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym, to chętnie Ci pomogę w ochronie Twoich interesów. Więcej informacji o zakresie moich usług w sprawach cywilnych znajdziecie Państwo pod adresem: https://skilex.com.pl/prawo-cywilne/.