13 lutego 2021 Piotr Szymczyk

Skarga na czynności komornika – co powinna zawierać?

dług

 

W przypadku naruszenia praw dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym można wnieść skargę na czynności komornika i żądać uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych. Co powinna zawierać taka skarga?

 

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym:

  • od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona;
  • w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone,
  • w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

 

Wniesienie skargi

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Wobec powyższego w nagłówku skargi należy zaznaczyć, że skarga jest skierowana do sądu, ale za pośrednictwem komornika (skarga powinna zostać wysłana do komornika). Przykładowo:

Sąd Rejonowy
w (…)

Wydział Cywilny

 

za pośrednictwem:

 

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (…)

Kancelaria Komornicza (…)

  1. (…)

 

Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.

 

Treść skargi

Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Skarga może być też wniesiona na urzędowym formularzu.Podkreślić należy, że skarga stanowi środek obrony formalnej i zmierza do zapewnienia zgodnego z prawem procesowym przebiegu postępowania egzekucyjnego. Wobec powyższego w skardze nie można formułować zarzutów materialnoprawnych, które mają na celu badanie dopuszczalności i zasadności wszczęcia i prowadzenia egzekucji.

W praktyce początkowa treść skargi może przybrać poniższą formę:

Na podstawie art. 767 § 1 k.p.c. wnoszę skargę na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (…) w postaci (…) z dnia (…), doręczonego w dniu (…) Powyższą czynność Komornika zaskarżam w zakresie punktów (…) i zarzucam jej:

(w tym miejscu należy wymienić zarzuty)

Wobec powyższego wnoszę o uchylenie skarżonego postanowienia w zakresie punktów (…).

Następnie należy sporządzić uzasadnienie ww. zarzutów i wniosków.

Do skargi należy dołączyć odpisy skargi oraz odpisy załączników w celu doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom.

 

Opłata sądowa od skargi

Od skargi na czynności komornika pobiera się opłatę stałą w kwocie 50 złotych. Opłata może zostać uiszczona na rachunek bankowy sądu lub w kasie sądu.

 

Koszty obciążające komornika

W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą.

Jeśli potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym, to chętnie Ci pomogę w ochronie Twoich interesów. Więcej informacji o zakresie moich usług w sprawach cywilnych znajdziecie Państwo pod adresem: https://skilex.com.pl/prawo-cywilne/