24 sierpnia 2020 Piotr Szymczyk

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego – kiedy należy wybrać zaległe dni wolne?

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego

 

Zasadniczo urlop wypoczynkowy należy wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym nabyło się do niego prawo. Co, jeśli jednak w 2019 r. nie wykorzystaliśmy w pełni urlopu? Czy urlop ten przepada, czy można go jeszcze wykorzystać? Jeśli posiadasz zaległy urlop za 2019 r. to zachęcam do lektury poniższego artykułu, zwłaszcza, że zbliża się ważna w tej kwestii data.

Każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę przysługuje corocznie w zależności od stażu pracy 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Teoretycznie powinno się wykorzystać urlop w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabyło się do niego prawo.

Prawo do wypoczynku jest niezbywalne, wobec tego nie można z niego zrezygnować w celu otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a także nie można scedować tego prawa na osobę trzecią.

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 (planem urlopów) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 (urlopu na żądanie).

Wobec tego jeśli nie wykorzystano urlopu za poprzedni rok to powinno się go wykorzystać do 30 września 2020 r. Urlop powinien zostać uwzględniony w planie urlopów, a jeśli taki u pracodawcy nie obowiązuje – to należy go uzgodnić z pracodawcą. Podkreślić należy, że ostateczna decyzja w kwestii wykorzystania zaległego urlopu należy do pracodawcy.

 

Co jednak jak nie wykorzystam zaległego urlopu do końca września br.? 

Co istotne niewykorzystanie zaległego urlopu do końca następnego roku nie powoduje utraty przysługujących mu uprawnień urlopowych. W zakresie urlopu wypoczynkowego stosuje się 3-letni termin przedawnienia roszczeń. Początek biegu termin następuje w dniu, w którym roszczenie stało się wymagalne. Oznacza to, że pracownik ma na wykorzystanie zaległego urlopu najdalej 3 lata od 30 września kolejnego roku kalendarzowego (ostatniego dnia, w którym pracownik może wykorzystać zaległy urlop).

 

Pracodawca nie chce udzielić zaległego urlopu

Pracownik co do zasady nie może sam sobie udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2000 r., sygn. I PKN 121/00, zawiadomienie pracodawcy o rozpoczęciu zaległego urlopu wypoczynkowego nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy. Naruszenie przez pracodawcę obowiązku udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego za dany rok do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, nie uprawnia pracownika do rozpoczęcia po tym terminie urlopu bez zgody pracodawcy. Wskutek powyższego jeśli pracownik samodzielnie, bez zgody pracodawcy rozpocznie urlop wypoczynkowy, to pracodawcy może przysługiwać prawo do rozwiązania z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, bowiem może to zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. W tym kontekście warto jednak przytoczyć odmienny pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 12 sierpnia 2004 r., sygn. III PK 32/04, stosownie do którego przy ocenie stopnia winy w naruszeniu podstawowego obowiązku pracowniczego (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.) pracownika rozpoczynającego przysługujący mu urlop wypoczynkowy w określonym terminie (niewynikającym z planu urlopów) bez zgody pracodawcy, należy uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza istnienie po stronie pracodawcy istotnych przyczyn uzasadniających odmowę udzielenia urlopu. Jeżeli po stronie pracodawcy takie szczególne przyczyny nie istnieją, to takie zachowanie pracownika może być ocenione jako niestanowiące ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego – wykroczenie przeciwko prawom pracownika

Zważyć również należy, że zgodnie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego – pomoc prawna

Jeśli Twój pracodawca odmawia Ci udzielenia urlopu, czy też obniża wymiar urlopu, to chętnie Ci pomogę w rozwiązaniu Twojego problemu. Jako radca prawny jestem uprawniony do zastępowania strony przed sądem pracy.W imieniu klienta będącego pracownikiem dochodzę roszczeń o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, zapłatę odprawy, zapłatę premii z kontraktu menadżerskiego, zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, a także pomagam w innych kwestiach dotyczących prawa pracy.Więcej informacji o zakresie moich usług w sprawach pracowniczych znajdziecie Państwo pod adresem:https://skilex.com.pl/prawo-pracy/.