20 marca 2024 Piotr Szymczyk

Upadłość konsumencka a kontynuacja działalności gospodarczej

Upadłość konsumencka z samej nazwy dotyczy ogłoszenia upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy są jednak jakieś przeszkody, aby były przedsiębiorca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto czy można prowadzić firmę po upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza przed upadłością

Jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza jest prowadzona w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to sąd rozpatruje ten wniosek jako sprawę o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Niemniej wystarczy, aby dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości wykreślić działalność gospodarczą z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), aby wniosek został potraktowany w ramach upadłości konsumenckiej. Wtedy dłużnik posiada tzw. konsumencką zdolność upadłościową. Obecnie przepisy prawa upadłościowego nie zawierają dalszych obostrzeń związanych z upływem okresu od zakończenia działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że nie wystarczy samo zawieszenie działalności gospodarczej. Konieczne jest jej zakończenie i wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z CEIDG.

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza w trakcie postępowania upadłościowego

Prawo upadłościowe nie zakazuje prowadzenia przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej. W razie podjęcia przez konsumenta działalności gospodarczej nie ma przesłanek do umorzenia trwającego postępowania upadłościowego. Upadły, jak zresztą inni obywatele, korzystają z zasady swobody działalności gospodarczej wyrażonej w art. 20 Konstytucji RP. Tę tezę potwierdza m. in. uzasadnienie postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 9.01.2019 r., sygn. akt VIII Gz 215/18, stosownie do którego:

Żaden przepis dotyczący postępowania w sprawie tzw. upadłości konsumenckiej nie wyraża zakazu podejmowania przez upadłego działalności gospodarczej, a tym samym w świetle przytoczonych przepisów konstytucyjnych nie można zakładać, że taki niewyrażony wprost w ustawie zakaz istnieje.

Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że prowadzenie przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej wywołuje w praktyce pewne trudności. Przykładowo zgodnie z art. 62 ustawy Prawo upadłościowe w skład masy upadłości wchodzi nie tylko majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, ale również nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. W tym zakresie należy rozważyć wyłączenie od objęcia masą upadłości przedmiotów służących upadłemu do świadczenia osobistej pracy zarobkowej stosownie do art. 829 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 63 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo upadłościowe.

Jednocześnie dodać należy, że po ogłoszeniu upadłości majątek upadłego przechodzi pod zarząd syndyka. Upadły nie ma wtedy swobody w dysponowaniu swoim majątkiem.

Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa upadłościowego po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Przykładowo upadły może pozwać swojego dłużnika jedynie przez syndyka. Co więcej wszczęcie jakiegokolwiek postępowania administracyjnego następuje przez syndyka.

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza po zakończeniu postępowania upadłościowego

Skoro prowadzenie działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest możliwe, to tym bardziej można prowadzić działalność gospodarczą po zakończeniu postępowania upadłościowego. Jednak należy mieć na uwadze, że banki i inne instytucje finansowe mogą odmówić udzielenia kredytu, czy pożyczki. Wszak postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej danej osoby widnieje obecnie na publicznie dostępnym portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) – https://krz.ms.gov.pl/ . Nadto historia o niespłaconych zobowiązaniach z tytułu kredytu lub pożyczki bankowej jest wpisywana do rejestru Biura Informacji Kredytowej (BIK). W przypadku upadłości informacja ta zostaje wpisana do rejestru na 10 lat. Dlatego należy liczyć się z tym, że instytucje finansowe mogą odmówić udzielenia finansowania po zakończonym postępowaniu upadłościowym.

Podsumowanie

Przepisy prawa upadłościowego obecnie nie zabraniają ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę. Konieczne jest uprzednie wykreślenie wpisu z CEIDG Ponadto jest możliwe prowadzenie firmy w trakcie postępowania upadłościowego, jak i po jego zakończeniu. Należy jednak liczyć się z licznymi obwarowaniami, które mogę utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie takiej działalności.

Usługi kancelarii

Oferuję pomoc prawną w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Złożenie takiego wniosku wymaga zgromadzenia stosownej dokumentacji i przeanalizowania sytuacji finansowej. Jest to postępowanie bardzo sformalizowane, jednak z moją pomocą przejdziesz przez nie bez większych trudności. Niejednokrotnie składałem wniosek o ogłoszenie upadłości, więc jeśli masz jakieś pytania dotyczące upadłości, to napisz do mnie maila na adres biuro@skilex.com.pl. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://skilex.com.pl/antywindykacja/