22 czerwca 2020 Piotr Szymczyk

Siedziba spółki – czy musi być taka sama jak adres spółki?

siedziba spółki


Mówi się, że przy zakupie nieruchomości najważniejsze są trzy czynniki. Lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Również w przypadku działalności gospodarczej siedziba ma niebagatelne znaczenie. Właściwy adres prowadzonej działalności może znacznie ułatwić pozyskiwanie klientów. Ponadto siedziba spółki ma wpływ na właściwość miejscową urzędów i sądów, w których są załatwiane bieżące sprawy, a także na miejsce zawarcia umowy, czy miejsce spełnienia świadczenia. W prawie dominują dwa pojęcia – siedziba spółki i adres. Poniżej znajdziecie Państwo wyjaśnienie tych dwóch terminów.


Siedziba spółki kapitałowej

Zgodnie z art. 41 Kodeksu Cywilnego jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. W praktyce oznacza to, że siedzibą spółki jest pewna miejscowość (miasto, wieś), w którym znajduje się organ zarządzający spółki. Innymi słowy siedziba to miejscowość, w której prowadzi się sprawy spółki. Zgodnie z art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych miejscowość oznacza jednostkę osadniczą lub inny obszar zabudowany odróżniające się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie – odmiennym określeniem ich rodzaju. Podkreślić należy, że nie bez powodu w umowach/statutach spółek podaje się, że siedzibą spółki jest miasto X. Zauważyć należy, że w umowie/statucie spółki nie podaje się adresu prowadzonej działalności (ulica, numer, kod pocztowy), a jedynie wskazanie miejscowości. Gdyby podać konkretny adres w umowie spółki, to każda jego zmiana wiązałaby się z koniecznością zmiany umowy/statutu spółki. Tymczasem adres spółki jest doprecyzowany przez uchwałę zarządu spółki. Z kolei jeśli spółka zamierza zmienić siedzibę to należy w takim przypadku zmienić umowę spółki. W pewnych przypadkach może odbyć się to przez internetowy portal S24, lecz zazwyczaj wiąże się to z wizytą u notariusza.

 

Siedziba spółki osobowej

W odróżnieniu od spółek kapitałowych, w których do reprezentacji są uprawnieni członkowie zarządu i to oni najczęściej prowadzą bieżące sprawy spółki, w spółkach osobowych do prowadzenia spraw spółki są uprawnieni wszyscy wspólnicy. W przypadku spółek osobowych siedzibą będzie miejscowość, w której prowadzone są sprawy spółki i gdzie spółka jest reprezentowana. Wobec tego często będzie to miejscowość, gdzie zamieszkują wszyscy lub większość wspólników.

 

Adres spółki

Adres spółki tow określonej miejscowości konkretna ulica, budynek, a także ewentualnie lokal. Dodać należy, że adres spółki oraz jego zmiana podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 38 pkt 1 lit. c. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale 1 rejestru przedsiębiorców umieszcza się dla każdego podmiotu „jego siedzibę i adres”. Co więcej z art. 34 ust. 1 pkt 3 tej ustawy wynika, że podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych do oznaczonych osób i organów, nie tylko siedzibę, lecz także adres.

 

Zmiany danych rejestracyjnych spółki, w tym adresu, mogą być przeprowadzane za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, m. in. radcy prawnego. Zajmuję się przeprowadzaniem i doradzeniem w kwestii zmian rejestrowych spółki. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: https://skilex.com.pl/prawo-gospodarcze/