Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wydany przez SKILEX Piotr Szymczyk

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez radcę prawnego Piotra Szymczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: SKILEX Piotr Szymczyk z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Armii Krajowej 7A/42, 58-302 Wałbrzych, NIP: 8862966526, wpisanego na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem: WŁ/WB/715, zwanego dalej „Usługodawcą”, za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.skilex.com.pl, zwanej dalej „Stroną”.
 2. Usługodawca świadczy usługi prawne drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) w formie pomocy prawnej on-line.
 3. Zapytania za pośrednictwem Strony może kierować osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwani dalej jako „Klient”.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed wysłaniem zapytania oraz może uzyskać nieodpłatny dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili wysłania zapytania przez formularz zawarty na Stronie.
 • 2. Sposób świadczenia usług
 1. Informacje o usługach zawarte na Stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1145).
 2. Usługodawca za pośrednictwem Strony świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która polega w szczególności na analizie opisanego problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej, zwanej dalej „Usługami”.
 3. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się w następujący sposób:
 • Klient wysyła za pomocą formularza dostępnego na Stronie zapytanie; Klient może dołączyć do zapytania plik w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .odt, .ods, .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .png, .zip, .rar o maksymalnym rozmiarze: 50MB;
 • Usługodawca zastrzega, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego formularza kontaktowego jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Usługodawcy;
 • złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania do Usługodawcy prawidłowo wypełnionego formularza zapytania;
 • po zapoznaniu się z treścią wiadomości Usługodawca ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi;
 • w przypadku posiadania przez Usługodawcę wszelkich niezbędnych informacji i  dokumentów do wykonania usługi, Usługodawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę;
 • w przypadku akceptacji warunków zawarcia umowy przez Klienta, powinien on uiścić uzgodnione wynagrodzenie na podany rachunek bankowy Usługodawcy oraz wysłać potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługę;
 • w momencie wpływu do Usługodawcy wiadomości e-mail od Klienta zawierającej potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia, pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego regulaminu. Usługodawca przystąpi do wykonania Usługi celem wykonania Usługi w umówionym terminie.
 1. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich i jest powiększane o podatek VAT. Usługodawca za świadczone Usługi wystawi paragon fiskalny, a na pisemną prośbę Klienta przekazaną w treści formularza kontaktowego wystawi fakturę VAT w terminie określonym w odrębnych przepisach.
 2. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi, Usługodawca ma prawo od umowy odstąpić, niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta. W takiej sytuacji Usługodawca zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie.
 3. Umowa obowiązuje do chwili zrealizowania Usługi zgodnie z regulaminem tj. wysłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym oraz jej odebrania przez Klienta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić, o czym poinformuje Usługodawcę w wiadomości e-mail.
 • 3. Prawa i obowiązki stron
 1. Klient może rozwiązać zawartą umowę, z zastrzeżeniem zatrzymania przez Usługodawcę części wynagrodzenia uwzględniającej część wykonanej Usługi.
 2. Usługodawca i Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Usługodawcę postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Usługodawca może odstąpić od umowy w szczególności przypadku gdy:
 • Klient nie udzieli Usługodawcy informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Usługi;
 • zachodzą okoliczności wyłączające możliwość świadczenia Usług wskazane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Usługodawca nie zrealizuje Usługi w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
 2. Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 3. Usługodawca zapewnia, że zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska w związku ze świadczoną Usługą.
 4. Usługodawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego stanowiący Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. dostępnym na stronie – https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/ .
 • 4. Reklamacje
 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących zrealizowanej Usługi, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: biuro@skilex.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: SKILEX Piotr Szymczyk, adres: ul. Armii Krajowej 7A/42, 58-302 Wałbrzych – w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, a także opisać powód składanej reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. W tym terminie do Klienta zostanie wysłany e-mail zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 5. Jeżeli pomimo złożenia reklamacji na usługi Usługodawca nie zostanie ona uwzględniona, a reklamacja dotyczy wynagrodzenia za usługi Usługodawcy lub innych roszczeń i praw majątkowych, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, składając na odpowiednim formularzu wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Konsument może również zwrócić się o pomoc do właściwego terenowo miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Ze wskazanych sposobów rozwiązywania sporów można skorzystać dobrowolnie i nieodpłatnie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać we wskazanych instytucjach oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, www.uokik.gov.pl.
 6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
 • 5. Uprawnienia konsumentów
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.) Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę – Piotra Szymczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: SKILEX Piotr Szymczyk z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Armii Krajowej 7A/42, 58-302 Wałbrzych, e-mail: biuro@skilex.com.pl, o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą lub drogą elektroniczną. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to zapłaci Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu usług spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usług, że po wykonaniu całej usługi przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych Usług rozstrzygał będzie właściwy miejscowo polski sąd powszechny z tym, że spory powstałe między Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie informując o dokonanych zmianach na Stronie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 października 2019 r.