29 lipca 2020 Piotr Szymczyk

Odszkodowanie za mobbing – jak się ubiegać?

Odszkodowanie za maobbing

 

Zagadnienie mobbingu i jego rozwiązywanie zyskuje w ostatnim czasie rację bytu. Przepis dotyczący mobbingu w pracy został wprowadzony do Kodeksu pracy już w 2004 r. Sądy zdążyły już wypracować własne stanowiska w tej kwestii i przyznać liczne zadośćuczynienia, czy też odszkodowania. Poniżej przedstawię pokrótce obecne (stan na dzień 28.07.2020 r.) uprawnienia przysługujące pracownikowi, który jest ofiarą mobbingu.

 

Zgodnie z art. 943 § 2 Kodeksu pracy: mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Zważyć należy, że w przypadku mobbingu mowa jest o długotrwałej przemocy psychicznej. Nie będzie nim zatem pojedynczy konflikt z pracodawcą.

Z kolei stosownie do  §  3 i 4 ww. artykułu: pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

W kwestii zadośćuczynienia zaznaczyć należy, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10.10.2012 r., II PK 68/12, przysługuje ono pracownikowi z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego przez mobbing, a nie z tytułu rozstroju zdrowia jedynie związanego z pracą.Wobec powyższego konieczne będzie udowodnienie wpływu mobbingu na zdrowie pracownika.

 

Odszkodowanie za mobbing – co jeszcze należy wiedzieć?

Natomiast jeśli wskutek mobbingu rozwiązano umowę o pracę to pracownik jest uprawniony do odszkodowania wynoszącej co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2020 r. wynosi 2.600 zł. Górny zakres odszkodowania nie został przez ustawodawcę zakreślony. Dodać należy, że ww. przepis został zmieniony z dniem 7.09.2019 r. przez dodanie „pracownik, który doznał mobbingu lub (…)”. Tym samym uprawniony do odszkodowania jest również pracownik, który nie rozwiązał umowy o pracę wskutek mobbingu, a co za tym idzie pracownik może on nabyć prawo do odszkodowania jeszcze przed rozwiązaniem umowy.

Zwrócić należy uwagę, że ciężar dowodu w sprawach dotyczących mobbingu spoczywa przy tym na osobie dochodzącej zadośćuczynienia bądź odszkodowana (tak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 6 grudnia 2005 r., III PK 94/05).W praktyce zgromadzenie dowodów może okazać się trudne, dlatego warto zadbać o należytą dokumentację przed skierowaniem roszczeń przeciwko pracodawcy.

 

Odszkodowanie za mobbing – jak walczyć o swoje prawa?

Dochodzenie roszczeń względem pracodawcy jest możliwe przez złożenie pozwu do sądu pracy z żądaniem zapłaty zadośćuczynienia i/lub odszkodowania. Na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z art. 96 ust.1 pkt.4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zasadniczo pracownik wnoszący powództwo nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Wyjątkowo konieczność poniesienia opłaty powstanie, jeśli pracownik wnosi pozew, w którym wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000,00 zł.

Podkreślić należy, że osoba mobbingowana może dochodzić swoich praw na drodze postępowania karnego, m.in. na podstawie art. 190a k.k. (stalking, uporczywe nękanie), art. 212 k.k. (zniesławienie), czy art. 218 k.k. (złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika).

 

Odszkodowanie za mobbing – zgłoś się po pomoc prawną

Jeśli jesteś ofiarą mobbingu, to chętnie Ci pomogę w uzyskaniu zadośćuczynienia, czy też odszkodowania. Jako radca prawny jestem uprawniony do zastępowania strony przed sądem pracy.W imieniu klienta będącego pracownikiem dochodzę roszczeń o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, zapłatę odprawy, zapłatę premii z kontraktu menadżerskiego, zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, a także doradzam w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w stosunku pracy.Więcej informacji o zakresie moich usług w sprawach pracowniczych znajdziecie Państwo pod adresem: https://skilex.com.pl/prawo-pracy/.