25 stycznia 2021 Piotr Szymczyk

Odsetki ustawowe za opóźnienie transakcjach handlowych – ile wynoszą?

Odsetki ustawowe za opóźnienie transakcjach handlowych

 

W przypadku opóźnienia się dłużnika w terminowym regulowaniu płatności dotyczącej transakcji handlowej związanej z wykonywaną działalnością gospodarczą wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ile wynoszą takie odsetki?

 

Odsetki ustawowe w transakcjach handlowych zostały wprowadzone mocą ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 08.03.2013 r. Odsetki stanowią rekompensatę dla wierzyciela za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez dłużnika.

 

Odsetki ustawowe za opóźnienie transakcjach handlowych – kryteria

Aby wierzycielowi należały się odsetki, ustalony termin płatności transakcji musi bezskutecznie minąć (odsetki należą się dnia następującego po ustalonym terminie zapłaty należności). Ponadto, aby wierzycielowi przysługiwały odsetki ustawowe w transakcjach handlowych muszą zostać spełnione następujące kryteria:

  • Umowa musi mieć charakter odpłatny,
  • Przedmiotem transakcji musi być dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi,
  • Stronami umowy muszą być przedsiębiorcy,
  • Umowę należy zawrzeć w związku z wykonywaną przez strony działalnością gospodarczą.

Jeśli ww. kryteria nie zostaną spełnione (np. w transakcja w relacji przedsiębiorca – konsument) to wierzycielowi przysługują odsetki za opóźnienie, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego lub ewentualnie art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego (odsetki kapitałowe, od sumy pieniężnej).

 

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Zgodnie z art. 4 pkt 3 ww. ustawy w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym odsetki przysługują w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu punktów procentowych. Od dnia 29.05.2020 r. stopa referencyjna NBP wynosi 0,1. Wobec powyższego na dzień pisania niniejszego artykułu (25.01.2021 r.) stopa odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 10,1%. Wyjątkiem są transakcje, w której dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, gdzie wartość ta wynosi obecnie 8,1%.

Wysokość odsetek uzyskuje się przez mnożenie wartości należności wynikającej z niezapłaconej faktury, stopy odsetkowej i liczby dni zaległych, a następnie dzieląc ten iloczyn przez 365 dni.

Przykładowo jeśli należność wynosi 1000 zł, a opóźnienie trwało 15 dni to działanie powinno wyglądać następująco: 1.000 zł x 0,101 x 15 dni/365 = 4,15 zł wartość odsetek za opóźnienie w zapłacie.

Podkreślić należy, że odsetki ustawowe za opóźnienie w pozostałych transakcjach wynoszą obecnie 5,6 % (wyjątkowo 3,6% w przypadku zaległości kapitałowych).

 

Odsetki maksymalne

Warto dodać, że strony w transakcji mogą określić inną stopę odsetek, w tym wyższą. Niemniej jednak stosownie do art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, to należą się odsetki maksymalne. Na ten moment wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie wynosi 11,2 %, natomiast w przypadku odsetek kapitałowych – 7,2%.

Jeśli potrzebujesz pomocy w odzyskaniu swojego długu, to chętnie Ci pomogę w jego dochodzeniu od dłużnika. Więcej informacji o zakresie moich usług w sprawach gospodarczych znajdziecie Państwo pod adresem: https://skilex.com.pl/prawo-gospodarcze/.