22 marca 2021 Piotr Szymczyk

Działalność nieewidencjonowana – czym jest?

Działalność nieewidencjonowana

 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wprowadziła począwszy od dnia 30 kwietnia 2018 r. uproszczenia dla małych i średnich firm. Pojawiła się nowość w postaci działalności nieewidencjonowanej. Poniżej przedstawię, czym ona jest.

 

Definicja działalności nieewidencjonowanej

Działalność nieewidencjonowana została uregulowana w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu: nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, że w przypadku spełnienia powyższych warunków działalność zarobkowa prowadzona przez osobę fizyczną nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga, że przychód, który będzie mogła uzyskać osoba fizyczna z tytułu działalności nieewidencjonowanej nie będzie mógł przekroczyć w 2021 r. kwoty 1400 zł miesięcznie. Ponadto do skorzystania z działalności nieewidencjonowanej konieczne jest niewykonywanie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

 

Prawo skorzystania z działalności nieewidencjonowanej

Podkreślenia wymaga, że prowadzenie działalności nieewidencjonowanej stanowi uprawnienie, a nie obowiązek. Nawet jeśli zostaną spełnione przesłanki działalności niezewidencjowanej to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dana osoba zarejestrowała działalność gospodarczą i działała na ogólnych zasadach, z pominięciem reguł określonych dla działalności nieewidencjonowanej.

 

Działalność niezewidencjowana może stać się działalnością gospodarczą

Zaznaczyć należy, że jeżeli przychód należny z działalności nieewidencjonowanej przekroczy w danym miesiącu wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości ww. wynagrodzenia. Co więcej w takim przypadku należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości ww. wynagrodzenia.

 

Działalność nieewidencjonowana a ZUS

Zasadniczo działalność niezewidencjowana nie podlega pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS. Niemniej warto zwrócić uwagę na indywidualną interpretację ZUS nr DI/100000/43/822/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., w której ZUS oddział w Gdańsku stwierdził, że osoba, która chciałaby prowadzić działalność niezewidencjowaną i w ramach tej działalności chciałaby podpisywać umowy zlecenia (o świadczenie usług) z osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, powinna liczyć się z tym, że tego typu umowy będą traktowane, jako umowy zlecenia, od których należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne.

Powyższa interpretacja ZUS w Gdańsku jest indywidualną interpretacją i dotyczy wyłącznie przedstawionego stanu faktycznego, natomiast należy mieć na uwadze ten tok rozumowania i argumentacji. W związku z tym w przypadku zawierania umowy zlecenia, czy umowy o świadczenie usług w trakcie wykonywania działalności nieewidencjonowanej należy brać pod uwagę, że ZUS może stwierdzić konieczność opłacenia składek za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dla pewności przyjętego rozwiązania można też wystąpić do ZUS o wydanie indywidualnej interpretacji.

 

Działalność nieewidencjonowana a VAT

Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną co do zasady jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie dotyczy to wszystkich rodzajów działalności, bowiem od tej zasady wprowadzono liczne wyjątki. Przykładowo zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowane VAT – niezależnie od wartości sprzedaży – są m.in. usługi prawnicze oraz usługi doradztwa, a także dostawa wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych akcyzą, środków transportu czy budynków.

Jeśli potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika w prowadzeniu działalności zarobkowej to chętnie Ci pomogę. Więcej informacji o zakresie moich usług w sprawach gospodarczych znajdziecie Państwo pod adresem: https://skilex.com.pl/prawo-gospodarcze/.